Search

Login

CONCURS a următorului post contractual vacant SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Colegiul „Mihai Eminescu” Bacău, cu sediul in Bacău, str. Mihai Eminescu nr. 35,

anunţă scoaterea la CONCURS a următorului post contractual vacant

SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE- 1 post, în data de 24 IULIE 2017.

 1. Condiţii de participare :
 • au cetăţenie  română, cetăţenia altor state membre ale UE sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România.
 • cunosc limba română scris şi vorbit.
 • au vârsta minimă reglementată de prevederile legale.
 • au capacitate deplină de exerciţiu.
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului de supraveghetor de noapte lucrului noaptea.
 • îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime sau alte condiţii specifice potrivit postului scos la concurs.
 • nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni.
 1. Pregătirea profesională impusă ocupantului postului:
 • SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE – absolvent de studii medii cu diploma de bacalaureat.

III. Domenii de competenţă :

 • abilitati si competente de comunicare cu copiii /tinerii/adulţii
 • Cunoaştere legislaţiei educaţiei şi a legislaţiei în domeniul protecţiei copilului;
 • Capacitate de lucru în mod individual şi în echipă;
 • Adaptabilitate, flexibilitate şi rezistenţă la stres;
 • Perseverenţă, toleranţă, calm, abilităţi de comunicare interpersonală, management a situaţiilor de criză;
 • Motivaţie puternică pentru munca cu copiii/tinerii;
 1. DOSARUL DE CONCURS

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta in perioada 03.07 –17.07.2017 , între orele 08-14, la secretariatul Colegiul „Mihai Eminescu” Bacău, un dosar care va conţine următoarele documente:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă, conformă cu originalul sau , după caz o adeverinţă REVISAL care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului, eliberată de către medicul de familie;
 • aviz psihologic cu timbru profesional pentru angajare în funcţia de supraveghetor de noapte;
 • adeverinţă medicală/ fişă de aptitudini de la un cabinet de Medicina Muncii (lucru de noapte);
 • curriculum vitae;
 • recomandare de la ultimul loc de muncă;
 • alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului;

 

 1. Condiţiile de desfăşurare a concursului:
 • Concursul se va organiza la sediul Colegiul „Mihai Eminescu” Bacău, cu sediul in Bacău, str. Mihai Eminescu nr. 35, astfel :

Selecţia dosarelor de înscriere: 18.07.2017

Afişarea rezultatelor dosarelor de selecţie : 19.07.2017, ora 14,00.

 • Probă scrisă – 24.07.2017, ora 10,00
 • Contestaţiile la proba scrisă – 25.-26.07.2017
 • Interviu – 27.07.2017, ora 10,00
 • Afişarea rezultatelor 28.07.2017

 

 • Funcţia contractuală: supraveghetor de noapte – post vacant
 • Fişa postului care cuprinde atribuţiile complete ale funcţiei contractuale poate fi consultată la sediul Colegiul „Mihai Eminescu” Bacău, cu sediul in Bacău, str. Mihai Eminescu nr. 35, în perioada de înscriere;
 • Informaţii suplimentare la secretariatul Colegiul „Mihai Eminescu” Bacău, cu sediul in Bacău, str. Mihai Eminescu nr. 35telefon 0234-562564;

Bibliografie :

 1. Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011
 2. Ordinul M.E.N.C.S. nr. 5079/ 2016 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar ;
 3. Ordinul M.E.N.C.S. nr. 4742/2016 pentru aprobarea Statutului Elevului;
 4. Legea nr. 272/21.06.2006- Legea privind protectia si promovarea drepturilor copilului
 • Capitolul II-Drepturile copilului;
 1. Legea nr.319/2006- Legea securităţii şi sănătăţii în muncă-Obligaţiile lucrătorilor
 2. Legea nr.307/2006- Legea privind apărarea împotriva incendiilor
 3. Legea nr. 333 din 8 iulie 2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.
 4. Legea nr. 29 din 2 martie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ

Prezentul anunţ a fost aprobat în şedinţa C.A. din 22.06.2017.

   DIRECTOR,                                                                           Secretar - şef,

Prof. Hulea Constantina                                                 Opincă Maria Gabriela

                     Afişat azi, 22 IUNIE 2017, pe site www.meb.ro şi la avizierul colegiului.

 

Vezi varianta pdf a anunţului.

Our website is protected by DMC Firewall!