Search

Login

CONCURS pentru ocuparea unui post vacant de SECRETAR

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

COLEGIUL  MIHAI EMINESCU BACĂU

             Organizează CONCURS                                                                                                 

pentru ocuparea unui post  vacant de SECRETAR, Studii superioare, ( S), Post unic - funcţie contractuală de execuţie,normă întreagă, perioadă nedeterminată

În  temeiul:

-      Legii Educaţiei Nr. 1/ 2011 şi completările ulterioare;

-      H.G. nr. 286/ 23.03.2011;

-      H.G. nr.1027/11.11.2014 şi

-   Aprobarea comisiei  de concurs în şedinţa Consiliului de administraţie din data de 11 septembrie 2017.

I.ETAPELE PRINCIPALE ale desfăşurării concursului:

 1. Depunerea dosarelor, data limită - 29 septembrie 2017, ora 16.00.

Dosarele se depun la secretariatul Colegiului „Mihai Eminescu” Bacău, în zilele lucrătoare, între orele 8:00 – 16:00.

 1. Selecţia dosarelor de înscriere şi afişarea rezultatelor selecţie - 2 octombrie 2017, ora 13:00;
 2. Depunerea contestaţiilor în urma selecţiei – 2 octombrie 2017, orele 14:00- 16:00; afişarea rezultatelor contestaţiilor depuse la selecţie - 3 octombrie 2017, ora 12:00;
 3. Proba practică şi afişarea rezultatelor probei practice – 4 octombrie 2017, ora 16:00;
 4. Depunerea contestaţiilor în urma susţinerii probei practice – 5 octombrie 2017, orele 9:00-11:00; afişarea rezultatelor contestaţiilor în urma susţinerii probei practice – 5 octombrie 2017, ora 16:00;
 5. Proba scrisă – 9 octombrie 2017, ora 10:00; afişarea rezultatelor la proba scrisă - 9 octombrie 2017, ora 16:00;
 6. Depunerea contestaţiilor în urma susţinerii probei scrise 10 octombrie 2017- orele 9:00-11:00; afişarea rezultatelor contestaţiilor în urma probei scrise – 10 octombrie 2017, ora 16:00;
 7. Proba de interviul - 11 octombrie 2017, ora 10:00; afişarea rezultatelor ora 16:00;
 8. Depunerea contestaţiilor în urma susţinerii interviului – 12 octombrie 2017, orele 9:00-11:00; afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor - ora 16:00;

 1. CONDIŢII DE STUDII:

 

-   studii superioare;

-   vechimea în domeniu secretariat şcoală - minim 1 an;

-   disponibilitate la timp de lucru prelungit;

-   cunoştinţe privind încadrarea personalului

-   cunoştinţe privind întocmirea şi administrarea corespondenţei oficiale;

-  cunoştinţe şi abilitaţi de utilizare si operare PC: Windows, Microsoft Office Word, Excel, Internet Explorer; (foaie matricolă/certificat de atestare al aptitudinilor/abilităţilor /competenţe utilizare PC);

Atribuţii specifice postului:

 • respectarea planurilor manageriale ale şcolii;
 • implicarea în proiectarea activităţii şcolii la nivelul compartimentului;
 • realizarea planificării calendaristice la nivelul compartimentului;
 • cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare;
 • folosirea tehnologiei informatice în proiectare;
 • organizarea documentelor oficiale;
 • gestionarea documentelor, înregistrarea şi prelucrarea informatică, periodic, a datelor, în programul SIIIR;
 • întocmirea şi actualizarea documentelor de studii ale elevilor;
 • alcătuirea de proceduri operaţionale;
 • respectarea şi asigurarea fluxului informaţionale al compartimentului;
 • asigurarea transparenţei deciziilor din compartiment;
 • asigurarea interferenţei pentru asigurarea comunicării cu beneficiarii direcţi şi indirecţi;
 • identificarea nevoilor proprii de dezvoltare;
 • participarea la activităţi de formare profesională;
 • participarea permanentă la instruirile organizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean;
 • îndeplinirea unor atribuţii dispuse de directori pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii unităţii de învăţământ;
 • îndeplinirea unor atribuţii dispuse de directori pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii unităţii de învăţământ;
 • respectarea Regulamentului intern, normelor PSI, NTSM, ISU;

III  CONDIŢII DE  PARTICIPARE LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI VACANT DE SECRETAR

-          are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European si domiciliul  in Romania;

-          cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

-          are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

-          are capacitate deplia de exerciţiu;

-          îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

-          nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

-          are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 

 

 1. IV. DOSARUL PENTRU CONCURS VA CONŢINE:

-     cerere de înscriere la concurs adresata conducătorului instituţiei publice organizatoare pentru ocuparea postului de secretar;

-     curriculum vitae;

-     copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

-    copie certificat de naştere, copie certificat de căsătorie;

-  copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atesta îndeplinirea condiţiilor specifice/ dovada abilitaţi de utilizare a calculatorului (foaie matricolă/certificat de atestare al aptitudinilor/abilităţilor /competenţe utilizare PC);

-  copia carnetului de muncă sau după caz, adeverinţele care atesta vechimea în munca, în meserie   si/ sau in specialitate studiilor, o adeverinţă extras din REVISAL;          

-     cazierul judiciar în perioada de valabilitate, în original sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; Candidatul care a depus declaraţie  pe propria răspundere si va fi declarat admis la selecţia dosarelor, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu cazierul judiciar, cel mai târziu pana la data desfăşurării primei probe a concursului;

-                adeverinţă medicală care să ateste starea corespunzătoare de sănătate eliberată de medicul de familie sau de o unitate sanitară abilitată; Adeverinţa va cuprinde în clar numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;

-  dosar  plic.

Nota: Actele de identitate, naştere, căsătorie (unde este cazul), adeverinţele de vechime în munca, cât si actele de studii se prezintă şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

TEMATICA CONCURSULUI:

 1. Organizarea sistemului de învăţământului preuniversitar;
 2. Încadrarea personalului în învăţământului preuniversitar;
 3. Particularităţi ale salarizării în învăţământul preuniversitar;
 4. Actele de studii - tipuri, condiţii de eliberare, modul de completare;
 5. Duplicate ale actelor de studii;
 6. Documente şcolare;
 7. Acordarea burselor şcolare, Euro 200, şi a altor ajutoare sociale pentru elevi;
 8. Arhivarea şi circuitul documentelor;

 

 
 

B I B L I O G R A F I E

 

Concurs de ocupare a postului de

 Secretar, Studii (S)

 

 1. Legea Educaţiei Nr. 1/ 2011, cu modificările si completările ulterioare

(14.06.2017)

 1. Ordinul nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii;
 2. O.M.E.N.C.Ş. 5079/2016- Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
 3. O.M.E.N.S.Ş. 4742/ pentru aprobarea Statutului elevului;
 4. Legea 284/2010 – privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
 5. O.U.G. 20/2016 – pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 6. H.G. 582/2016- pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 31 alin. 2,3,8, art. 33,34 din O.U.G. 57/2015;
 7. Legea 250/2016 – privind aprobarea O.U.G. nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 8. H.G. 935/2016 – pentru modificarea şi completarea H.G.. 582/2016;
 9. H.G.1/2017- pentru stabilirea salariului minim brut pe ţară;
 10. O.U.G.2/2017- privind unele măsuri bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative;
 11. H.G. 38/2017- pentru aplicarea prevederilor art. 34 alin 3 din O.U.G.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

13.O.U.G. 12/2017 – pentru modificarea şi completarea O.U.G. 57/2015;

 1. O.U.G. 17/2017- privind unele măsuri în domeniul învăţământului;
 2. Legea 11/2017 – pentru modificarea alin 4 al art. 262 din Legea educaţiei naţionale;
 3. H.G. 286/2011 de aprobarea a Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant;
 4. H.G. 250/1992- actualizată - privind concediile de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare;
 5. O.U.G. nr. 10/2008- salarizarea personalului nedidactic din învăţământ;
 6. Legea 263/2010- actualizată privind sistemul unitar de pensii publice;
 7. H.G. 1488/2004- privind aprobarea criteriilor ,,Bani de liceu”;
 8. H.G. 1294/2004- acordarea ajutorului financiar ,,Euro 200”;
 9. Ordinul 5576/2011 – privind criteriile generale de acordare a burselor elevilor în învăţământul preuniversitar;
 10. Ordinul 3844/2016- pentru aprobarea regulamentului privind regimul actelor de studii şi a documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar;
 11. Hotărârea nr. 544/2003 privind modelul sigiliilor cu stema României, păstrarea şi utilizarea acestora, precum şi scoaterea din folosinţă a sigiliilor cu stema României, uzate sau care devin nefolosibile;
 12. H.G. 500/2011 privind Registrul unic de evidenţă al salariaţilor;
 13. Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare;
 14. Legea 16/1996 Legea Arhivelor Naţionale republicată;

Toate etapele concursului se vor desfăşura la sediul Colegiului ,,Mihai Eminescu” Bacău din strada  Mihai Eminescu,  nr. 35, Bacău;

 • Afişat astăzi 11 septembrie

                                                                       

             DIRECTOR,                                                                 Secretar şef,

       Prof. Hulea Constantina                                                     Opincă Maria Gabriela

Our website is protected by DMC Firewall!